अर्ज सुण आज्यो भैरव नाथ

अर्ज सुण आज्यो भैरव नाथ
टैर म्हारी काना पड़ता ही ||टैर||

1, थे छो काला गोरा वीर,म्हारा सुख दुख वाला सीर
सदा थे सग रहाज्यो वीरा विनती धरी छ घट माही

2, नवलख सगत्या का अगवाणी,थाकी महीमा सब जग जाणी
जपु थारो जन्म जन्म म जाप आप छो हरदम ही साही

3, सिमरो आप सदा अविनाशी, हु मे दर्शन की अभीलाशी
रमज्यो नवलख संग म राख अखाड़े सुखधाम माही

4, थारी शरण सदा सुखदाई,सहायक रिझयो म्हारा भाई
बहन प्रकाश तणी अरदास श्वास का अन्त समय ताही

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from KARA HATHAI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading