काळो गोरो नृत्य करै मंढ आगे !

काळो गोरो नृत्य करै मंढ आगे !
जगमग जोत जगामग जागै !!

भैरूँजी कटि कछनी रूपाळी,
राजै पाय घूघरा बागै !
तेल फुलेल खवां पर टपकै,
लटी छुटी नंद नागै !!

भैरूँजी झांझ मूंदग ढोल डफ डैरव,
बाजत ध्रागै ध्रागै !
गावत राग छतीस रागनी,
सरगम सुर के सागै !!

भैरूंजी हद हाला प्याला भर पीता,
फिरो खेलता फागै !
रीझ-रीझ थां पै नखराळा,
लारै चौसठि लागै !!

भैरूँजी रामत रमों भ्रात दोऊ भेळा,
अति भरिया अनुरागै !
नाम लियां थांरो घणनामी,
भय सारा ही भागै !!

वासर निशा रहो दोऊ बंधव,
जहाँ सुमरूँ जहाँ आगै !
रामसिंह चरनन को चाकर,
भक्ति दान नित मांगै !!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from KARA HATHAI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading